Exim Bank

Borsec

Dedeman

 

Cotnari

ComputerLand

Arctic

Dacia

POLITICĂ: Camera Deputaților dă vot final pe data alegerilor locale: 27 septembrie / 

Breaking News:
 

DOCUMENT. Ordinul emis de Orlando pentru amnistia fiscală acordată marilor datornici, în MO

În Monitorul Oficial a fost publicat, joi, Ordinul 2.810/2019 emis de ministrul Finanțelor, Eugen Orlando Teodorovici, pentru aplicarea amnistiei fiscale adoptate de Guvernul Dăncilă prin OG nr. 6/2019 și publicată în Monitorul Oficial din 5 august. (Vezi document la finalul articolului)

Însă Ordinul 2.810/2019 – pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 21 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion de lei – prevede doar pașii ce trebuie urmați de marii datornici care au debite la stat de un milion de lei sau mai mari.

Intenția de restructurare poate fi depusă la registratura organului fiscal central competent sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
 
Potrivit OG 6/2019, pentru a beneficia de amnistia fiscală, debitorul cu datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei, la 31 decembrie 2018, are următoarele obligații:
 • să nu îndeplinească condițiile pentru a beneficia de eșalonarea la plată reglementată de Codul de procedură fiscală;
 • să prezinte un plan de restructurare și un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent;
 • să nu se afle în procedura insolvenței potrivit legii la data emiterii deciziei de aprobare a restructurării obligațiilor bugetare. Debitorul care se află în procedura insolvenței până la data de 30 septembrie 2019 și dorește restructurarea obligațiilor bugetare poate notifica organul fiscal cu privire la intenția sa, cu condiția ca până la data emiterii deciziei de aprobare a cererii de restructurare să iasă din procedura insolvenței.
 • să nu fi fost dizolvat, potrivit prevederilor legale în vigoare;
 • să fie îndeplinite obligațiile declarative, potrivit vectorului fiscal, la data eliberarii certificatului de atestare fiscală;
 • să îndeplinească testul creditorului privat prudent.
Procedura
În vederea întocmirii planului de restructurare și a testului creditorului privat prudent prevăzute de ordonanță, debitorul se adresează unui expert independent. Acesta poate fi orice persoană juridică sau fizică care îndeplinește condițiile legale pentru efectuarea de expertize.
 Acesta urmează să efectueze o analiză referitoare la situația debitorului și problemele structurale cu care acesta se confruntă și să întocmească planul de restructurare și testul creditorului privat prudent.

Expertul independent poate fi și un grup de experți.

Grupul de experți, cu acordul debitorului, desemnează expertul responsabil cu realizarea monitorizării debitorului și a întocmirii raportului periodic sau intermediar privind stadiul implementării măsurilor incluse în planul de restructurare.

După întocmirea planului de restructurare și a testului creditorului privat prudent, debitorul trebui depună la organul fiscal competent o cerere prin care solicită restructurarea obligațiilor bugetare la care anexează planul de restructurare și testul creditorului privat prudent. 

Ce trebuie achitat 
 
Până la depunerea cererii, trebuie achitate următoarele obligații bugetare:
 • obligațiile bugetare scadente în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2019 și data depunerii cererii;
 • obligațiile bugetare principale și accesorii reprezentând ajutor de stat de recuperat înscrise în certificatul de atestare fiscală
 • obligațiile bugetare stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale între data eliberării certificatului de atestare fiscală și data depunerii cererii de restructurare;
 • obligațiile bugetare declarate suplimentar de debitor și/sau stabilite de organul fiscal prin decizie între data eliberării certificatului de atestare fiscală și data depunerii cererii de restructurare.
Cât trebuie achitat pentru anularea a până la 50% din datorie
 
În cazul debitorilor care au inclusă în planul de restructurare măsura de anulare a unui cuantum de maximum 50% inclusiv, din totalul obligațiilor bugetare principale, pe lângă sumele plătite, menționate mai sus, trebuie să achite până la data depunerii cererii și următoarele obligații bugetare:
 • 5% din cuantumul obligaţiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată, pentru anularea unui cuantum de maximum 30% inclusiv din totalul obligaţiilor bugetare principale;
 • 10% din cuantumul obligaţiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată, pentru anularea unui cuantum cuprins între 30% şi 40% inclusiv din totalul obligaţiilor bugetare principale;
 • 15% din cuantumul obligaţiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată, pentru anularea unui cuantum cuprins între 40% şi 50% inclusiv din totalul obligaţiilor bugetare principale. 

Cum procedează ANAF

După ce debitorul depune solicitarea de restructurare a obligaţiilor bugetare, împreună cu planul de restructurare şi testul creditorului privat prudent, organul fiscal competent analizează solicitarea debitorului și întocmește un referat.
 

În cazul în care Fiscul constată, prin referatul menționat, îndeplinirea condițiilor, emite decizie de aprobare a restructurării obligațiilor bugetare. În caz contrar, se emite decizie de respingere a solicitării de restructurare.Bineînțeles, dacă constată neîndeplinirea anumitor condiții, va cere efectuarea corecțiilor.În situația în care aceste corecții nu sunt efectuate în termen de 30 de zile de la data solicitării, organul fiscal competent emite, în termen de 3 zile de la data împlinirii acestui termen, decizie de respingere a solicitării de restructurare fără a fi afectat dreptul debitorului de a depune o nouă cerere de restructurare.

Dacă ANAF aprobă restructurarea, atunci va emite decizii de înlesnire la plată.

Cine beneficiază de conversia în acțiuni a datoriilor principale

Conversia în acțiuni a datoriilor trebuie îndeplinită în maxim un an de la data comunicării deciziei de aprobare a restructurării obligațiilor bugetare de către organul fiscal competent.

Realizarea conversiei în acțiuni se aplică societăților la care statul este acționar integral sau majoritar.De asemenea, pot face obiectul conversiei în acțiuni, obligațiile fiscale principale administrate de organul fiscal central reprezentând impozite, taxe, contribuţii sociale obligatorii şi alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv amenzile de orice fel care se fac venit la bugetul de stat, datorate şi neachitate, cu excepţia obligaţiilor fiscale principale cu reţinere la sursă şi obligaţiile fiscale către fondul de risc ca urmare a împrumuturilor interne şi externe garantate de stat şi a subîmprumuturilor acordate ca urmare a contractării de împrumuturi interne şi externe de către stat.Contribuabilii la care se realizează stingerea obligaţiilor fiscale prin conversie în acţiuni se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Conversia în acţiuni se realizează numai cu respectarea dreptului de preferinţă al acţionarilor existenţi, în condiţiile legii şi conform prevederilor actelor constitutive.

Conversia obligaţiilor se face la valoarea nominală a acţiunilor, iar data stingerii acestora este data realizării conversiei.

În cazul în care planul de restructurare prevede măsura de stingere a obligațiilor bugetare principale prin darea în plată a unor bunuri imobile ale debitorului, aceasta trebuie îndeplinită în maxim un an de la data comunicării deciziei de aprobare a restructurării obligațiilor bugetare de către organul fiscal competent.

Pe toată aplicării planului de restructurare, ANAF va supraveghea debitorul. Eșecul planului de restructurare atrage și pierderea valabilității înlesnirii la plată.

331 Shares
Se citește acum ...
-- publicitate --
video - emisiuni tv