Borsec

Dedeman

 

ComputerLand

Arctic

Dacia

ANM: Alertă de vânt pentru toată țara, până luni / POLITICĂ: Parlamentul va adopta marți proiectul Legii bugetului pe 2021 / 

Breaking News:
Șeful ANRE, Dumitru Chiriță, s-a răzgândit: „Furnizorii de ultimă instanţă pot să aplice clienţilor casnici din serviciul universal, fără discriminare şi condiţionalitate, o reducere comercială începând cu data de 1 ianuarie 2021 şi până la cel puţin 30 iunie 2021, egală cu diferenţa dintre preţul din oferta de serviciu universal aplicabila în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2021 şi preţul din oferta concurenţială prevăzută la alin. (2) valabilă la data de 1 ianuarie 2021"

Nou proiect ANRE: Consumatorii casnici pot încheia până la 30 iunie contracte pe piaţa concurenţială

Consumatorii casnici de energie electrică pot încheia până la 30 iunie contractele pe piaţa concurenţială, potrivit unui nou proiect de ordin al președintelui Autorității Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE), publicat pe site-ul instituției.

Furnizorii de ultimă instanţă pot să aplice clienţilor casnici din serviciul universal, fără discriminare şi condiţionalitate, o reducere comercială începând cu data de 1 ianuarie 2021 şi până la cel puţin 30 iunie 2021, egală cu diferenţa dintre preţul din oferta de serviciu universal aplicabila în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2021 şi preţul din oferta concurenţială prevăzută la alin. (2) valabilă la data de 1 ianuarie 2021″, potrivit noului ordin.

Amintim că un alt proiect de ordin fusese publicat pe pagina de internet a ANRE, care prevedea prelungirea termenului până la 31 martie, însă șeful ANRE a considerat că „se impune elaborarea unui proiect de ordin revizuit, care să fie supus consultării publice în regim de urgenţă”.

Proiect. ANRE prelungește până pe 31 martie încheierea noilor contracte la energie

ANRE precizează, în nota de fundamentare, că, din cei aproximativ 5.700.000 de clienţi casnici, care aveau încheiate contracte reglementate de energie electrică la finalul anului 2020, doar o mică parte au fost interesaţi de alegerea unei oferte pe piaţa concurenţială de energie electrică, iar cei care au exprimat interes în acest sens s-au confruntat cu dificultăţi atât privind analiza ofertelor din piaţa, cât şi în ceea ce priveşte contactarea potenţialilor furnizori.

Iată ce prevede noul proiect de ordin:

Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2020 pentru aprobarea condițiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță şi pentru modificarea si completarea Contractului – cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici ai furnizorilor de ultimă instanţă aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015

Art. I.– Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2020 pentru aprobarea condițiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 25 septembrie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

  1. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 4. (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2021, ca urmare a eliminării tarifelor reglementate, clienții casnici care nu au ales o ofertă concurențială și nu au încheiat un contract pe piața concurențială au dreptul la asigurarea de către furnizorii de ultimă instanță a continuității furnizării energiei electrice în regim de serviciul universal. În cazul acestor clienți, furnizorul de ultimă instanță aplică prețul din oferta pentru serviciul universal, stabilit în conformitate cu prevederile din anexa la prezentul ordin.

(2) Furnizorii de ultimă instanță au obligația să transmită clienților din serviciul universal oferta concurențială cu valoarea cea mai mică, care include prețul energiei electrice active, costurile furnizorului și profitul, precum și tarifele reglementate pentru servicii, fiind interzisă includerea unor componente fixe exprimate în lei/zi sau lei/lună.

(3) Tarifele reglementate pentru servicii includ tariful pentru serviciul de transport (componenta de injecție și componenta de extragere din sistem), tariful pentru serviciul de sistem, tariful pentru serviciul de distribuție aferent nivelului de tensiune la care este alimentat locul de consum.

(4) Furnizorii de ultimă instanță pot să aplice clienților casnici din serviciul universal, fără discriminare și condiționalitate, o reducere comercială începând cu data de 1 ianuarie 2021 și până la cel puțin 30 iunie 2021, egală cu diferența dintre prețul din oferta de serviciu universal aplicabila în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2021 și prețul din oferta concurențială prevăzută la alin. (2) valabilă la data de 1 ianuarie 2021.

(5) Furnizorii de energie electrică care încheie contracte cu clienţii casnici din serviciul universal pot să ofere o reducere la preţul din oferta concurenţială care să permită recuperarea de către client a diferenţei faţă de preţul de serviciul universal aplicat în perioadă cuprinsă între data de 1 ianuarie 2021 şi data intrării în vigoare a contractului în regim concurenţial/serviciu universal după caz.

(6) Începând cu data de 1 iulie 2021, în cazul clienṭilor casnici care nu au încheiat cu un furnizor un contract concurenṭial cu intrare în vigoare până la data de 1 iulie 2021, consumul de energie electrică realizat de la respectiva dată se facturează de către furnizorii de ultimă instanṭă cu un preṭ egal cu preṭul din oferta de serviciu universal în vigoare începând cu data de 1 iulie 2021.

(7) Furnizorii de ultimă instanță au obligația de a-și informa lunar până la sfârșitul anului 2021, clienții casnici beneficiari de serviciu universal cu privire la ofertele concurenṭiale proprii aplicabile ṣi la dreptul de a încheia un contract pe piaṭa concurenṭială cu orice furnizor licenṭiat.

(8) Prețul energiei electrice active, costurile furnizorului și profitul din oferta de serviciu universal prevăzută la alin (6) sunt valabile pentru o perioadă de 12 luni începând cu data de 1 iulie 2021.

2. Anexa se modifică după cum urmează:

a) Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 5. (1) În vederea realizării activității de informare prevăzută la art. 4 alin. (1), furnizorii de ultimă instanță au obligația de a transmite, cu bună credintă, clienților casnici din portofoliul propriu:

 a) în fiecare lună din perioada 1 februarie – 30 iunie 2021:

i) o informare referitoare la eliminarea tarifelor reglementate, conform modelului prevăzut în anexa 1;

ii) formularul de selecție a ofertei prevăzut în anexa 2, care conține oferta de serviciu universal și oferta concurențială cu valoarea cea mai mica, oferte valabile până la data de 30 iunie 2021, precum și valoarea reducerii comerciale acordate pentru consumul realizat în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2021.

b) în fiecare lună din perioada 1 mai – 30 iunie 2021, suplimentar față de informarea prevăzută la lit. a) pct. i., oferta de serviciu universal și o ofertă concurențială, aplicabile începând cu data de 1 iulie 2021.

c) în fiecare lună a semestrului II 2021, o informare conform modelului prevăzut în anexa 1.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit prin oricare din căile de comunicare stabilite prin contract sau convenite ulterior de către părți.

(3) Prețul și condițiile din oferta selectată de către client în formularul de selecție ofertă, comunicată furnizorului de ultimă instanță reprezintă o obligație contractuală pentru părți.

(4) În cazul în care clientul final selectează, în formularul de selecție, oferta concurențială furnizorul are obligația ca, odată cu prima factură transmisă clientului după data primirii formularului de selecție completat, să transmită acestuia o copie a contractului de furnizare a energiei electrice semnat de către furnizor.”

b) La articolul 6 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru perioada 1 octombrie 2020 – 30 iunie 2021 furnizorii de ultimă instanţă au obligaţia de a transmite lunar Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în maximum 10 zile calendaristice de la sfârşitul lunii pentru care se întocmeşte raportarea, o situatie centralizatoare privind modalitatea de transmitere, respectiv electronic/poștă, a informărilor prevăzute la art. 4 precum și documente justificative din care să rezulte îndeplinirea obligaţiilor de informare prevăzute la art. 4, cum ar fi spre exemplu, dar fără a se limita la acestea, borderouri de trimitere a documentelor transmise în format material, centralizatoare ale documentelor transmise în format electronic etc.”

c) Anexa 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa 1 la prezentul ordin.

d) Anexa 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa 2 la prezentul ordin.

Art. II. Contractul – cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici ai furnizorilor de ultimă instanţă aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015 pentru aprobarea contractelor – cadru de furnizare a energiei electrice la clienții casnici și noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanță, a condițiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță, a modelului facturii de energie electrică și a modelului convenției de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanță, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 24 iunie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 2. (1) Contractul intră în vigoare la data de _________ și este valabil pe perioadă nedeterminată/până la data de ___________”

b) La articolul 3, după alineatul 9 se introduce un nou alineat, alineatul 10 cu următorul cuprins:

„(10) FUI pot acorda clientilor casnici în serviciul universal reduceri față de prețul din oferta de serviciu universal, acestea fiind evidentiate distinct pe factură.”

Art. III. – Furnizorii de ultimă instanță au obligația să informeze clienții casnici din portofoliu cu privire la modificarile introduse prin prezentul ordin.

Art. IV. – Furnizorii de energie electrică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile de specialitate din cadrul Autoritații Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. V.– Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la data publicării.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru CHIRIȚĂ

Anexa nr. 1
(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 171/2020)
INFORMARE
privind eliminarea tarifelor reglementate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei pentru furnizarea energiei electrice la clienții casnici
 Stimate client,

Este important să vă anunțăm că piața energiei electrice s-a liberalizat de la data de 1 ianuarie 2021 şi, prin urmare, prețurile pentru furnizarea energiei electrice la clienții casnici, categorie în care vă regăsiți și dumneavoastră, nu mai sunt reglementate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Astfel, conform prevederilor art. 22 alin (11) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, tarifele reglementate sunt eliminate începând cu data de 1 ianuarie 2021. În aceste condiții este important să știți că puteți:

  1. să vă exercitaţi dreptul de a alege un furnizor licentiat de catre ANRE cu care să încheiați, un contract de furnizare a energiei electrice în regim concurențial.
  2. beneficia de serviciul universal ramânând în continuare în portofoliul societății noastre la prețul din oferta de serviciu universal;
  3. beneficia de serviciul universal prin încheierea unui contract de furnizare cu un alt furnizor de ultimă instanță, la prețul din oferta acestuia de serviciu universal;

Dacă doriţi să efectuaţi o analiză comparativă a ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice existente pe piață, puteţi accesa aplicația “Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice”, pe pagina de internet a ANRE, la adresa: https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-de-tarife sau prin descărcarea aplicaţiei ANRE pe dispozitivele dumneavoastră mobile.

Vă reamintim că schimbarea furnizorului de energie electrică este un proces simplu, gratuit și nu implică modificări de ordin tehnic, indiferent de furnizorul de energie electrică pe care îl alegeţi și de asemenea nu modifică relația cu operatorul de rețea.

Este important să ştiţi că, dacă nu veţi încheia un contract de furnizare a energiei electrice in regim concurential cu un furnizor de energie electrică licentiat de ANRE si ales de dumneavoastră, furnizarea energiei electrice la locul dumneavoastră de consum va fi realizată în mod automat, de către societatea noastră, în baza contractului de furnizare a energiei electrice în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 4 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. ____/___________ pentru aprobarea condițiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță, la prețul din oferta pentru serviciul universal transmisă

Modelul de contract aplicabil poate fi consultat la adresa ___________________________________.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta _______________________________________ .

Cu stimă,                                                                                                   Data

Anexa nr. 2
(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 171/2020)
Formular de selecție ofertă

Denumire furnizor: ________________________

Vă rugăm să selectați oferta aplicabilă prin realizarea unui marcaj în căsuța din dreptul denumirii ofertei.

Oferta concurențială cu valoarea cea mai mică, denumită _____________

Preț energie (inclusiv Tg) Tarife reglementate pentru servicii Contravaloare certificate verzi Contribuție cogenerare de înaltă eficiență Acciză TVA Preț final Perioadă de aplicare
Transport Tl (lei/kWh) Serviciu sistem Distribuție joasa tensiune
(lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh)
                   
Condiții contractuale:

Termen de plata:

Modalitate emitere factură:

Periodicitate emitere factură:

Periodicitate citire contor:

Penalități la ieșirea din contract:

Alte condiții (se vor enumera de către FUI)……………………………………….

Oferta de serviciu universal

Preț energie (inclusiv Tg) Tarife reglementate pentru servicii Contravaloare certificate verzi Contribuție cogenerare de înaltă eficiență Acciză TVA Preț final Perioadă de aplicare
Transport Tl (lei/kWh) Serviciu sistem Distribuție joasă tensiune
(lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh)
                   
Condiții contractuale:

Termen de plată:

Modalitate emitere factură:

Periodicitate emitere factură:

Periodicitate citire contor:

Penalități la ieșirea din contract:

Alte condiții (se vor enumera de către FUI) ……………….

Pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2021 reducerea oferită este de: ________ lei/kWh. Reducerea se aplică până la data de 30 iunie 2021 sau până la data intrării în vigoare a noului contract concurențial oricare dintre acestea intervine prima.

În cazul în care nu se selectează nicio ofertă sau nu se comunică furnizorului opțiunea aleasă, se aplică oferta de serviciu universal. Reducerea se aplică în perioada menționată în cazul alegerii ofertei de serviciu universal sau în cazul în care nu a fost comunicată o opțiune.

În cazul în care se selectează o ofertă concurențială se aplică prețul aferent ofertei concurențiale alese.

Oferta concurențială aleasă se aplică în 5 zile de la data primirii de catre furnizor a formularului de selecție ofertă.

Prin semnarea acestui document sunt de acord cu încheierea contractului conform ofertei alese.

Data                                                                                                         Semnatură client

Download (DOCX, 46KB)

În nota de fundamentare se arată care va fi impactul asupra consumatorilor/clienţilor finali (variaţii de preţ sau altele asemenea): clienţii casnici vor beneficia de o perioadă mai lungă de timp pentru informare şi pentru a putea decide cu privire la alegerea unei oferte de furnizare a energiei electrice, ceea ce va duce la alegerea celei mai potrivite oferte; clienţii casnici vor primi din partea furnizorului actual cea mai bună ofertă, fără abonament, şi vor putea beneficia de o reducere comercială care să acopere diferenţa dintre preţul din oferta de serviciu universal aplicabilă în primul semestru al anului 2021 şi preţul din oferta concurenţială transmisă; clienţii casnici vor putea beneficia şi din partea altor furnizori de o reducere comercială care să acopere diferenţa dintre preţul din oferta de serviciu universal aplicabilă în primul semestru al anului 2021 şi preţul din oferta aleasă.

Download (PDF, 181KB)

ANRE precizează că, „având în vedere impactul procesului de liberalizare a pieţei de energie electrică, de la 1 ianuarie 2021 asupra clienţilor casnici, necesitatea asigurării unei bune informări de către furnizorii de ultimă instanţă, precum şi asigurarea condiţiilor necesare încheierii contractelor de furnizare a energiei electrice cu respectarea condiţiilor impuse în contextul pandemiei de COVID 19 şi pentru ca procesul să se desfăşoare în beneficiul consumatorului final, în data de 4 ianuarie 2021, a fost publicat ca document de discuţie pe site-ul ANRE un proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANRE nr. 171/2020 pentru aprobarea condiţiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanţă”.

Prin proiectul de ordin supus consultării publice se prevedea măsura de prelungire până la 31 martie 2021 a perioadei în care pot fi încheiate contracte de furnizare a energiei electrice astfel încât clienţii casnici să beneficieze de preţul din oferta concurenţială. Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor a fost data de 15.01.2020, ora 12.00.

Până la data şi ora menţionate, au transmis propuneri şi observaţii: Electrica Furnizare S.A., CEZ Vânzare S.A., E.ON Energie România S.A., Enel Energie S.A., Enel Energie Muntenia S.A., Consiliul Consultativ al ANRE şi Consiliul Concurenţei.

„Având în vedere: diversitatea observaţiilor primite în procesul de consultare publică, precum şi analizele interne ale ANRE; discuţiile interinstituţionale (ANRE – Ministerul Energiei – Consiliul Concurenţei) purtate pe parcursul ultimelor două săptămâni, pentru identificarea soluţiilor în acord cu legislaţia naţională şi europeană prin care să se ofere clienţilor casnici o perioadă mai lungă de alegere a unei oferte concurenţiale care să corespundă nevoilor lor, dar şi creşterea gradului de informare a acestora asupra procesului de liberalizare precum şi simplificarea procesului de contractare; faptul că, din cauza restricţiilor impuse urmare a pandemiei de COVID-19, campaniile de informare cu privire la liberalizarea pieţei de energie electrică începând cu data de 1 ianuarie 2020, derulate de către ANRE şi furnizorii de energie electrică au avut un impact limitat”, se mai arată în nota de fundamentare.

47 Shares
Se citește acum ...
-- publicitate --
video - emisiuni tv